Το EUROPE COLPBOL (EU-COLPBOL) είναι ένα έργο που υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Το έργο στοχεύει στη διάδοση κι εγκαθίδρυση του COLPBOL ως αθλήματος που προωθεί τη συνεργασία και τη συμπερίληψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για ένα καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς άθλημα, που πραγματοποιείται με επιτυχία στην Ισπανία τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι ένα συλλογικό άθλημα που ενθαρρύνει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή όλων των παικτών, ανεξάρτητα από τις φυσικές τους ικανότητες και τις κινητικές δεξιότητές τους, ελαχιστοποιώντας έτσι τις ατομικές διαφορές, καθώς απαιτεί τη συνεργασία και τη συλλογική επικοινωνία της ομάδας για την επίτευξη του τελικού στόχου του παιχνιδιού.

Το COLPBOL ορίζεται ως ένα «συλλογικό άθλημα, που παίζεται από δύο μικτές ομάδες 7 παικτών σε ένα σαφώς καθορισμένο χώρο, σκοπός του οποίου είναι να εισαγάγει μια μπάλα στο τέρμα του αντιπάλου μέσω χτυπήματος χεριών».
Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δυναμικό, συν-εκπαιδευτικό, χωρίς αποκλεισμούς και υποστηρικτικό άθλημα, το οποίο είναι παράλληλα διασκεδαστικό και δημιουργικό. Οι δύο θεμελιώδεις πυλώνες του παιχνιδιού, οι οποίοι καθορίζουν την ουσία του, είναι η συνεργασία (είναι ένα παιχνίδι επαφής) και η συν-εκπαίδευση (είναι πάντα ένα μικτό παιχνίδι).

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, το COLPBOL είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία λόγω:
1) των απλών κανόνων και κινήσεων, που το καθιστούν εύκολο στην εφαρμογή του για τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους σε σωματικές δραστηριότητες κι ωφελώντας την ευημερία τους
(2) της ικανότητάς του να επιτρέπει τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές ικανότητες, έτσι, άτομα με αναπηρίες μπορούν να παίξουν μαζί με άτομα χωρίς αναπηρίες, ενθαρρύνοντας την κοινωνική τους ένταξη.

Με την επέκταση κι αναγνώριση του COLPBOL σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο EU-COLPBOL θα αποτελέσει ένα συμπληρωματικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα προωθεί έναν νέο τρόπο άθλησης χωρίς αποκλεισμούς από την Ισπανία σε άλλες χώρες της ΕΕ, αναπτύσσοντας παράλληλα συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τους ενδιαφερόμενους που θα συμμετέχουν στην επιτυχή εφαρμογή του COLPBOL (άτομα με αναπηρίες, επαγγελματίες του αθλητισμού και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της αναπηρίας), υπό το πρίσμα μιας προσέγγισης για καλύτερη ποιότητα ζωής. Επιπλέον, θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και της αναπηρίας, με στόχο την αμοιβαία στήριξή τους, ενώ θα πολλαπλασιάσει τα θετικά αποτελέσματα, τόσο σε τοπικό, όσο κι ευρωπαϊκό επίπεδο.